Mortem et Gloriam Armies Used

Sassanid Persian

Position Name Competition
7 Damian Ranasinghe Badcon 2018
16 Stephen Clarke Britcon 2017
5 Paul Cummins Campaign 2017
7 Keith Spedding Challenge 2017
3 Dave Fairhurst Oxford 2017
6 Dufour Frederic Tournoi des Nerviens
6 Simon Elliot TOIL 2019
10 Nik Gaukroger TOIL 2019
20 John Harvey TOIL 2019
2 Simon Elliot Warfare 2018